RODO - obowiązek informacyjny

Jako Szkoła Języka Angielskiego ESSENTIAL ENGLISH jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.
Państwa dane osobowe uzyskane przy procesie rekrutacji oraz w trakcie trwania procesu nauczania wykorzystujemy w następujących celach:
1. Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy organizowania i monitorowania procesu nauczania- przez czas trwania umowy i rozliczeń o jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”),
2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.:
a. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych,
b. udzielanie odpowiedzi na zapytania, reklamacje, wnioski w terminie i formie przewidzianej przepisami,
c. zapewnienie bezpieczeństwa zgodnie z przepisami
3. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:
a. przez czas wykonania obowiązków, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”), przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.
b. przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO, podstawę tę będziemy nazywać „naszym prawnie uzasadnionym interesem”).
c. wykrywania nadużyć i zapobiegania im — przez czas trwania procesu nauczania, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów — przez czas trwania takich postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes)
Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Państwa danych na formularzu umowy (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie będziemy mogli zawrzeć umowy). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli np. dzwonić pod numer kontaktowy).
Państwa dane przekazujemy:
a. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności (lektorzy – podajemy dane opcjonalne - numer telefonu).
b. podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
c. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską (w przypadku takiej konieczności)
d. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz.
e. obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne.
Nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Państwa.
Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:
• sprostowanie (poprawienie) danych,
• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
• ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych — stosownie do złożonego wniosku),
• dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych),
• przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).
Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.
W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:
• ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub
• podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Dane kontaktowe Administratora Ochrony Państwa danych osobowych: ESSENTIAL ENGLISH Monika Nowak, ul. Kołobrzeska 25 b/8, 80-390 Gdańsk,
e-mail: english@esl.net.pl, tel: +48 509086021